top of page

Monty Roberts módszere

Monty Roberts neve Magyarországon már meglehetősen ismert, de maga a módszer kevésbé. E módszer a lovak saját, belső kommunikációján alapszik. Nagyon leegyszerűsítve: az a lényege, hogy a lovak nyelve, az „EQUUS” segítségével a ló és ember között rendkívül pontos és árnyalt kommunikáció jön létre, és ezáltal az elképzelhető legbensőségesebb és legbékésebb viszony, együttműködés. A ló megértése, a pontos kommunikáció és a bizalmon alapuló kapcsolat a lovakkal való foglalkozás minden területén segíti a lovast és fokozza a lovazás/lovaglás élményét. A Monty Roberts módszer hatalmas háttér-tudásanyaggal rendelkezik.

A ló anatómiája és élettana, a ló pszichológiája, etológiája, biokémiája, biomechanikája, története, tartás-, tenyésztés- és takarmányozáselmélet, lóápolás, istállótechnikai ismeretek és egyéb szakismeretek képezik azt az alapot, amire az elméleti és gyakorlati módszer épül.

Ismérvek

A Monty Roberts módszer legfontosabb ismérvei:

 • Equus. A Monty Roberts módszer szigorúan a ló természetes kommunikációjára épül, azt veszi alapul és azt veszi figyelembe a képzés, foglalkozás egésze során. s nem tér el a természetes jelektől akkor sem, amikor a  ló már a kívánt módon viselkedik. A lovakhoz a saját nyelvükön szólunk és értelmezzük azok jelzéseit.

 • Erőszakmentesség. A Monty Roberts módszer minden körülmény között az erőszakmentességet és a biztonságot tartja a legfontosabb vezérelvnek, ebben a tekintetben nem ismer semmilyen kompromisszumot.

 • Csatlakozás. A Join-Up® (Csatlakozás) az a folyamat, amikor a ló és az ember társakká válnak, egy pontos és helyes kommunikációs folyamat során a ló dönt úgy, hogy önként csatlakozik az emberhez. E folyamatot, annak pontos menetét Monty Roberts dolgozta ki és írta le.

Alkalmazási területek

A lovak alaposabb, pontosabb ismerete, a ló-ember viszony elmélyítése és az erőszakmentes bánásmód elsajátítása a lovakkal való foglalatosságok minden területén hatékonyabbá, pontosabbá, biztonságosabbá és élvezetesebbé teszi a munkát. A Monty Roberts-módszert világszerte nagy sikerrel alkalmazzák többek között a különböző területeken:

 • problémás lovak képzése, terápiája

 • lovaglási problémák korrekciója

 • fiatal csikók elindítása

 • hobbilovasok alapismereteinek szélesítése

 • természetes lovaglás tanulása

 • egyedi kérések betanítása lovaknak

 • vezetői képzés (coaching)

 • versenylovak felkészítése, képzése, korrekciója

 • lószállítás

 • lógyógyászat

Képzési szintek

Az első szint az "intro", vagyis bevezető szint, amely egy kéthetes tanfolyam elvégzésével, vagy különböző tanfolyam-modulok összegyűjtésével, egy tízhónapos gyakorlati idő megfelelő eltöltésével és egy egyhetes vizsgasorozat letételével szerezhető meg a világ számos pontján, ahol okleveles Monty Roberts oktató dolgozik.


A bevezető/intro kurzus a Monty Roberts módszer mély, részletes elsajátításának a megalapozása. A kurzus előfeltétele a lovak körüli mindennapi tevékenységek legalább alapszintű ismerete. A kurzus a haladó szint első lépcsőjeként is szolgál, ezért a tanulók megtanulhatják és gyakorolhatják a Csatlakozás helyes kivitelezését, mint minden további lóval végzett foglalkozás, tréning megalapozását, valamint gyakorolhatják a Kettős kötőfék és a Kettős Futószár használatát, és a problémamentes lószállítás folyamatát. A módszer ezen alapszintű ismerete és alkalmazása a ló és ember bensőséges kapcsolatának megteremtését és folyamatos fenntartását teszi lehetővé.

A második szint az "advanced", vagyis haladó szint. E szintig jelenleg Amerikában, Monty Roberts iskolájában lehet eljutni. E kurzusnak alapfeltétele a bevezető szintű oklevél megszerzése. Haladó szinten a tanuló kiszélesítheti tudását a nyers és érintetlen lovakkal kapcsolatos teendőkre is. Ezen a kurzuson sok gyakorlati képzésben részesülnek a meghívottak, Monty farmján ehhez minden eszköz és sok lóalany rendelkezésre áll. A problémamegoldás és kreativitás kerül előtérbe, a megszerzett tudás gyakorlati használatának készségei. Ezáltal mélyül el a sérült lovak viselkedérséról tanult ismeretanyag is. Újabb többhónapos otthoni gyakoltati időszak után kéthetes vizsgaidőszak következik, a szóbeli, írásbeli és gyakorlati vizsgák sikeres letétele esetén a tanuló átveheti a Haladó Oklevelet.

A harmadik szint az "instruktor", vagyis oktatói szint. E szintre meghívásos alapon, szintén Amerikában, a Monty Roberts International Learning Center-ben lehet lépni egy három hónapos tanítási gyakorlat után.  Az oktatási gyakorlaton a tanulók részt vesznek a farmon az oktatásban, felkészülnek a módszer önálló  tanítására. Végzett instruktorok irányítják a képzést Monty Roberts felügyelete alatt. A gyakorlat sikeres elvégzése után a tanuló instruktori címet kap Monty Robertstől, és taníthatja a Monty Roberts módszert, az "intro" szintig.

bottom of page